სსიპ   საქართველოს   ოლიმპიური  რეზერვების  მზადების  ეროვნული  ცენტრი

სამართლებრივი აქტები

7.2. ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ არ არის დადგენილი რაიმე სახის მოსაკრებლის, ტარიფების, ან საფასურის გადახდევინება

მიმაგრებული დოკუმენტები: